Datenschutz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů stručně

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobními údaji se rozumí všechny údaje, pomocí kterých lze osobu identifikovat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Záznam dat na této webové stránce

Kdo je zodpovědný za záznam dat na této webové stránce?

Zpracování dat na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v oddílu „Kontaktní informace“ v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje se shromažďují především tím způsobem, že nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje se automaticky nebo po vašem souhlasu shromažďují při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas načtení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky poté, co navštívíte tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje využijeme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného provozu webové stránky. Jiné údaje mohou být využity pro analýzu vašeho chování jako uživatele.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu uložení vašich osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas s jejich zpracováním, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále vám náleží právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

S ohledem na tato práva a další otázky týkající se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás.

Nástroje pro analýzu a nástroje od třetích stran

Při návštěvě této webové stránky může být vaše chování při prohlížení statisticky vyhodnoceno. To se provádí zejména pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tato webová stránka je hostována externím poskytovatelem hostingových služeb (hosterem). Osobní údaje, které jsou shromažďovány na této webové stránce, jsou uloženy na serverech hostera. Může se jednat zejména o IP adresy, dotazy o kontakt, meta a komunikační údaje, údaje o smlouvách, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované na webových stránkách.

Použití hostera je prováděno za účelem splnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a pro zajištění bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hoster bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění jeho povinností a bude dodržovat naše pokyny ohledně těchto údajů.

Používáme následujícího hostera:

Host Europe GmbH
Hansestrasse 111
51149 Köln

Zpracování na základě objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování na základě objednávky (AVV) s výše uvedeným poskytovatelem. Jedná se o datově ochrannou smlouvu, která zajišťuje, že tento poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na naše pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a touto zásadou ochrany osobních údajů.

Používáním této webové stránky budou sbírány různé osobní údaje. Osobními údaji jsou údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Tato zásada ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké údaje sbíráme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jakým způsobem a k jakému účelu se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Nedá se zaručit úplná ochrana dat před přístupem třetích stran.

Informace o zodpovědném subjektu

Zodpovědným subjektem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Zweckverband Skizentrum
Mitterfirmiansreut-Philippsreut
Schlosssteig 1
94078 Freyung

Telefon: +49 8551 57-1043
E-mail: info@mitterdorf.info

Zodpovědný subjekt

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchovávání

Pokud v této zásadě ochrany osobních údajů nebyla uvedena specifická doba uchovávání, vaše osobní údaje zůstanou u nás uloženy až do okamžiku, kdy účel zpracování údajů zanikne. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o vymazání nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje smazány, pokud nemáme jiné zákonně povolené důvody pro uchování vašich osobních údajů (například daňové nebo obchodní lhůty pro uchovávání); v tomto případě dojde k vymazání po uplynutí těchto důvodů.

Upozornění ohledně přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Používáme nástroje od firem sídlících v USA nebo v jiných zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a zde zpracovány. Upozorňujeme, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany osobních údajů srovnatelnou s Evropskou unií. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bez možnosti odvolání bezpečnostním orgánům, bez možnosti, aby jste jako dotčená osoba mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (například tajné služby) budou zpracovávat vaše údaje umístěné na serverech ve Spojených státech za účelem sledování, vyhodnocování a trvalého uchovávání. Na tyto zpracovatelské aktivity nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze se vaším výslovným souhlasem. Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování údajů prováděných před jeho odvoláním.

Právo na námitku proti sběru dat v konkrétních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 nařízení GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F NAŘÍZENÍ GDPR, MÁTE KDYKOLI PRÁVO PODAT NÁMITKU Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PROFILACI PROVÁDĚNOU NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁJDETE V TÉTO ZÁSADĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVÁNY, POKUD NEPŘEDLOŽÍME NUTNÉ OPRAVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVYŠUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY, NEBO PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ SLUŽÍ UPRAVENÍ, VYKONÁVÁNÍ NEBO OBHÁJENÍ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 NAŘÍZENÍ GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PROVÁDĚNÍ PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY VZNESET NÁMITKU; TO PLATÍ I PRO PROFILACI, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENA. JESTLIŽE VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ NEBUDOU DÁLE POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODS. 2 NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení nařízení GDPR mají dotčení subjekty právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména ve členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na podání stížnosti neovlivňuje jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat si předat data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v automatizovaném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému zodpovědnému subjektu, bude to provedeno pouze tehdy, je-li to technicky možné.

SSL/TLS šifrování

Tato stránka používá kvůli zabezpečení a ochraně přenosu důvěrných informací, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám posíláte jako provozovateli stránky, šifrování SSL/TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresa v prohlížeči změní z „http://“ na „https://“ a podle ikony zámku ve vašem prohlížeči.

Pokud je aktivní šifrování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám posíláte, čtena třetími stranami.

Informace, vymazání a oprava

V rámci platných zákonů máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování a případně právo na opravu nebo smazání těchto údajů. K tomu a k dalším otázkám týkajícím se osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu se můžete kdykoli obrátit na nás. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost vašich osobních údajů u nás uložených, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu této kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo/zůstává zpracování vašich osobních údajů nezákonné, můžete místo smazání požadovat omezení zpracování údajů.
  • Pokud už vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obraně nebo vymáhání právních nároků, máte právo místo smazání požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR, musíme provést vyvážení vašich a našich zájmů. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud omezíte zpracování svých osobních údajů, tato omezení mohou být odstraněna pouze s vaším souhlasem nebo za účelem vymáhání, výkonu nebo obrany právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které na vašem zařízení nepoškozují. Jsou buď dočasně uloženy po dobu relace (session cookies) nebo trvale (permanentní cookies) na vašem zařízení. Session cookies jsou automaticky smazány po ukončení vaší návštěvy. Permanenční cookies zůstávají uloženy na vašem zařízení, dokud je neodstraníte sami nebo neproběhne automatické smazání vaším webovým prohlížečem.

Částečně mohou být na vašem zařízení uloženy také soubory cookie od třetích stran, když navštívíte naši stránku (soubory cookie třetích stran). Tyto nám nebo vám umožňují využívat určité služby třetích stran (např. soubory cookie pro provádění platebních transakcí).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnoho z nich je technicky nezbytných, protože určité funkce webových stránek by nebyly možné bez nich (např. funkce nákupního košíku nebo přehrávání videí). Jiné soubory cookie slouží k analýze uživatelského chování nebo zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které jste vyžádali (funkční soubory cookie, např. pro nákupní košík) nebo pro optimalizaci webové stránky (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webových stránek), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s uložením souborů cookie, uložení příslušných souborů cookie probíhá výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o uložení souborů cookie a povolil soubory cookie pouze v jednotlivých případech, odmítl přijetí souborů cookie pro určité případy nebo je zcela zakázal, a také aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Vypnutím souborů cookie může dojít k omezení funkčnosti této webové stránky.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat v rámci této zprávy o ochraně osobních údajů a případně požádat o souhlas.

Souhlas s Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Borlabs Cookie k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s použitím určitých technologií a k jejich dokumentaci v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs).

Při návštěvě našich webových stránek se vám do prohlížeče uloží soubor cookie Borlabs, který obsahuje souhlas, který jste udělili nebo odvolali. Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli Borlabs Cookie.

Uchovávané údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o smazání, sami nesmazáte soubor cookie Borlabs nebo neztratí účel ukládání dat. Závazné zákonné lhůty na uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování dat Borlabs Cookie naleznete na stránce https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Použití technologie souhlasu Borlabs Cookie slouží k získání povinného souhlasu pro použití souborů cookie. Právním základem pro toto jednání je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost včetně všech osobních údajů (jméno, žádost) bude u nás uložena a zpracována za účelem vyřízení vašeho dotazu. Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud souvisí vaše žádost s plněním smlouvy nebo jsou nutné pro provádění předkupních opatření. V ostatních případech zpracování vyplývá z našeho oprávněného zájmu na efektivním zpracování k nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, které nám pošlete prostřednictvím žádosti o kontakt, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, nepřevočíte nám svůj souhlas se skladováním nebo účel skladování dat zanikne (např. po dokončení vyřízení vašeho dotazu). Závazné zákonné předpisy, zejména povinnosti archivace podle zákona, zůstávají nedotčeny.

5. Nástroje pro analýzu a reklamu

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webové stránky analyzovat chování návštěvníků webové stránky. Operačník webové stránky obdrží různá uživatelská data, jako jsou zobrazené stránky, doba trvání návštěvy, použité operační systémy a původ uživatele. Tato data mohou být Googlem případně sloučena do profilu, který je přiřazen konkrétnímu uživateli nebo jeho zařízení.

Dále můžeme s Google Analytics například zaznamenávat pohyby myší a scrollování a kliky. Google Analytics rovněž využívá různé modelovací přístupy k doplnění zaznamenaných dat a při analýze dat používá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (například soubory cookie nebo fingerprint zařízení). Informace získané Googlem o používání této webové stránky bývají obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy.

Využití tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Operačník webové stránky má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace jak svého webového nabízení, tak i reklamy. Pokud byla vyžadována příslušná souhlasná vyjádření (například souhlas s uložením souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Plugin pro prohlížeč

Můžete zabránit sběru a zpracování svých dat Googlem stažením a instalací pluginu pro prohlížeč dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty v Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování na zakázku

S společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování na zakázku a plně dodržujeme přísné pokyny německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Doba uchovávání

Údaje uložené u Googlu na úrovni uživatelů a událostí, které jsou spojeny s soubory cookie, identifikátory uživatele (např. User ID) nebo identifikátory reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, Android reklamní ID), budou anonymizovány nebo smazány po 2 měsících. Podrobnosti naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

6. Pluginy a nástroje

Google Maps

Tato stránka využívá službu map Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tato informace je obvykle přenášena na server Google v USA a tam uložena. Provádějící této stránky nemá vliv na tuto přenos dat. Pokud je aktivováno Google Maps, může Google použít pro jednotné zobrazení písma Google Web Fonts. Při volání Google Maps váš prohlížeč načte potřebné webové písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Používání Google Maps probíhá v zájmu atraktivního zobrazení našich online nabídek a snadného nalezení míst uvedených na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byla vyžadována příslušná souhlasná vyjádření (například souhlas se soubory cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Vlastní služby

Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání

Nabízíme vám možnost podat u nás žádost o zaměstnání (například e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře pro uchazeče). Níže vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány v rámci procesu přijímání zaměstnanců. Ujišťujeme vás, že sběr, zpracování a využívání vašich údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a veškerými dalšími právními předpisy a vaše údaje budou přísně důvěrně zacházeny.

Rozsah a účel sběru údajů

Pokud nám pošlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše s tím související osobní údaje (např. kontaktní údaje, údaje o komunikaci, životopisy, poznámky z pohovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o uzavření pracovního poměru. Právním základem pro toto zpracování jsou § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecná příprava smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje jsou v rámci naší společnosti předávány výhradně osobám, které jsou zapojeny do zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud je žádost o zaměstnání úspěšná, jsou údaje, které jste nám poskytli, uchovávány v našich systémech zpracování dat na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem provedení pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, odmítnete nabídku pracovního místa nebo stáhnete svou žádost o zaměstnání, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste nám poskytli, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) až po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení (odmítnutí nebo stáhnutí žádosti o zaměstnání). Poté budou údaje smazány a fyzické žádosti o zaměstnání budou zničeny. Uchovávání slouží zejména pro účely důkazů v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřebné po uplynutí 6měsíční lhůty (například kvůli hrozícímu nebo probíhajícímu soudnímu sporu), smazání proběhne až po zániku účelu dalšího uchovávání.

Delší uchovávání může být také provedeno, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud právní povinnosti ukládají povinnost uchovávat údaje.

Kann ich helfen?