Všeobecné přepravní podmínky – přepravní řád Lyžařské středisko Mitterfirmiansreut-Philippsreut

§ 1 Oblast působnosti

 1. Všeobecné přepravní podmínky zveřejněné ve vývěsce přepravního řádu a na internetových stránkách jsou součástí přepravní smlouvy a vztahují se na přepravu osob a věcí i na pobyt v areálu lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut.
 2. Areál lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut zahrnuje sedačkovou lanovku, jízdní trasy vleků, stanice, dopravní pásy a jejich vchody / východy.
 3. V případě odpovědnosti lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut za sjezdovky, sáňkařskou dráhu atd. v souladu se zásadami veřejné bezpečnosti, nebo z jiných důvodů, se odkazuje na  § 9. Uživatel je sám  zodpovědný za své rozhodnutí o jejich použití vlastním zhodnocením svých schopností s odkazem na obecná zákonná ustanovení  mezinárodně uznávaná pravidla chování (např. Pravidla chování FIS pro lyžaře, snowboardisty, tipy DSV….). Ve vlastním zájmu návštěvníka je potřeba sledovat značení svahu s odkazem na důsledky uvedené v části 5. Je nutné dodržovat vyobrazené informativní značení a všeobecné přepravní podmínky.
 4. Přepravní smlouva s lyžařským střediskem Mitterfirmiansreut-Philippsreut trvá pouze do konce provozní doby (provozní doba viz. vývěsky na lanovkách). Po zavírací době jsou v provozu pouze sněhové rolby, zasněžovací zařízení v areálu lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut a pohybuje se zde pouze personál obsluhy. Po zavírací době je zakázáno používat všechna zařízení lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut. Odpovědnost za nehody vzniklé po provozní době je vyloučena.

§ 2 Pořádek a bezpečnost

 1. Upozornění na informačních tabulích a opatření k usměrnění chování cestujících jsou závazná a je povinností je bez vyzvání dodržovat.
  1. Hosté, kteří jsou přepravováni, se musí chovat tak, aby nebyla ohrožena  bezpečnost jejich, ostatních hostů, jakož i zařízení a životní prostředí. V žádném případě nesmíte narušovat chod provozu.
  2. Vámi přepravované sportovní vybavení a zavazadla nesmí ohrozit bezpečnost ostatních přepravovaných osob.
  3. Provozní pokyny zaměstnanců lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut k zajištění provozu, bezpečnosti a pořádku uvnitř areálu a při přepravě musí být bezpodmínečně dodržovány.
  4. Lyžařské středisko Mitterfirmiansreut-Philippsreutbehält rozhoduje o začátku, resp. ukončení provozu jednotlivých zařízení  z provozních důvodů.
  5. V případě nehody nebo zvláštních okolností je povinností neprodleně kontaktovat provozní personál.  Na opožděná nahlášení událostí nebude brán zřetel.
  6. Pokud personál neurčí jinak, není dovoleno:
   1. používat  zařízení a prostory ve stanicích, které nejsou určeny pro veřejnost a cestující
   2. tvořit překážky, uvést zařízení do pohybu bez povolení, což by ohrozilo provoz, nebo vyřazovat z provozu zařízení sloužící k prevenci nehod, provádět další činnosti, které narušují nebo ohrožují provoz nebo vstupovat na podpírací sloupy
   3. nastupovat nebo vystupovat v jiných místech, než která jsou k tomu určená
   4. opustit dopravní prostředky mimo stanice, a to i v případě poruchy
   5. odhazovat předměty v areálu lyžařského střediska Mitterfirmiansreut-Philippsreut
   6. kouřit v prostoru lanovek a během přepravy
   7. úmyslně aktivovat vypínače
   8. poškozovat nebo znečišťovat zařízení a k tomu náležející provozní vybavení (náklady na odstranění nečistot a překážek nese osoba, která je způsobila, a to ve výši 100 €, pokud neposkytne důkazy o poškození v nižší hodnotě)
  7. Po ukončení jízdy je nutné dopravní zařízení rychle opustit a vystoupit v uvedeném směru.
  8. Zakoupením jízdenky host plně souhlasí s obecnými přepravními podmínkami.
  9. Z bezpečnostních důvodů je zimní turistika a sáňkování povoleno jen ve vyhrazeném prostoru určeném k tomuto účelu.
 2. Ustanovení k přepravě sedačkovými lanovkami:
  1. Je zakázáno houpat svévolně přepravníky i houpat se na nich, ať už v podélném nebo příčném směru, vyklánět se, během jízdy stát nebo měnit místa.
  2. Děti pod 1.25 m smějí používat sedačkovou lanovku pouze, pokud jsou doprovázeny dospělou osobou. Dospělá doprovázející osoba musí být schopna a ochotna dítěti, s nímž cestuje na sedačce, poskytnout potřebnou pomoc , zejména při uzavírání bezpečnostního rámu. Kromě toho má dohlížející osoba za úkol posoudit, zda je dítě schopné používat sedačkovou lanovku a chovat se podle daných pravidel. Kromě toho musí doprovázející osoba vysvětlit pravidla, která jsou nezbytná pro správné chování při jízdě – a dále i  v situaci, pokud lanovka zastaví nebo stojí.
  3. Malé dítě lze přepravovat na klíně dospělého, pokud lze bezpečnostní rám zcela zavřít. V tomto případě nesmí dospělou osobu doprovázet další děti do 1,25 m.
  4. Na přepravu dětí ve skupinách se mohou vztahovat zvláštní předpisy.
 3. Předpisy pro přepravu na tažných vlecích:
  1. Pro použití tažného vleku je nezbytné, aby cestující měl zácvik a schopnost bezpečně se pohybovat, aby neohrožoval další cestující ani provoz.
  2. Vleky se používají podle jejich určení. Není povoleno zejména:
   1. táhnout další osoby
   2. svévolně vyjíždět z jízdní dráhy (slalom)
   3. během jízdy měnit místo
   4. vstup do jízdní dráhy z jiného důvodu, než je přeprava
   5. držet se pouze rukama vodící tyče, kromě případu nouze, popř. pokud to povoluje druh konstrukce
   6. brát tažné zařízení mezi nohy, pokud se nejedná o tažný talíř
   7. používat vlek se sportovním vybavením, které není pro tento účel povoleno (např. sáňky)
   8. Použití vleků se skibobem nebo sněžným kolem předpokládá určitý zácvik s tímto zařízením. Je povoleno jet ve stoje se skibobem mezi nohama nebo sedět.
  3. Pro přepravu dětí platí:
   1. Děti pod 1.25 m  smějí používat vleky pouze v doprovodu dospělých. Ten musí jet hned vedle dítěte nebo během cesty do kopce mít dítě mezi nohama. Dospělý musí být schopný a ochotný poskytnout dítěti, které s ním jede, nezbytnou pomoc. Dospělá osoba musí musí rovněž posoudit, zda je dítě schopno používat zařízení a chovat se dle pravidel tohoto přepravního řádu. Doprovodná osoba musí dítěti vysvětlit pravidla používání tažného vleku a chování na něm, a to i pro případ, že tažný vlek nečekaně zastaví.
   2. mezi nohama doprovodu může být přepravováno jedno malé dítě
   3. na přepravu dětí ve skupinách se mohou vztahovat zvláštní  předpisy
   4. z bezpečnostních důvodů je zakázáno přepravovat děti v krosně na dítě (dětská sedačka na zádech)
  4. Vstupování do dráhy je povoleno pouze na přejezdech k tomu určených a musí být provedeno rychle, protože vlek má přednost
  5. V případě pádu za jízdy musí být tažná zařízení puštěna a trasu je nutné ihned opustit
  6. Snowboardy a podobné vybavení musí být vybaveny brzdami nebo bezpečnostními řemínky, které musí být připevněny k noze uživatele.
  7. Snowboardisté musí při použití vleku sejmout botu ze zadního vázání a nohu volně opřít na neklouzavý povrch mezi vázáním na snowboardu.
  8. Volné části oděvu (opasek, šátek atd.) a copy by měly být přednostně zakryté oděvem.
 4. Opatření pro přepravu dopravními pásy
  1. Volné části oděvu (opasek, šátek atd.) a copy by měly být přednostně zakryty oděvem.
  2. Snowboardy a podobné zimní vybavení musí být vybaveny brzdami a bezpoečnostními řemínky, které musí být připevněny k noze uživatele.
  3. Snowboardisté musí při použití přepravního pásu sejmout botu ze zadního vázání a nohu volně opřít o neklouzavý povrch mezi vázáním na snowboardu.
 5. Odklízení sněhu a posyp: Odklízení sněhu a posyp cest odpovídá alpské poloze areálu a neodpovídá obvyklému odklízení sněhu a posypu.

§ 3 Přeprava osob 

 1. Provozní doby jsou vyvěšeny ve stanicích. Zvláštní opatření zůstávají nedotčena. Pozor: v případě špatných povětrnostních podmínek (např. bouře) může provozovatel provozní doby upravit.
 2. Na oprávněné požádání cestujících s omezenou pohyblivostí se rychlost příslušného zařízení sníží nebo se před nastupováním zastaví. Není poskytována žádná záruka a zodpovědnost za vhodnost zařízení pro přepravu cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace je na uvážení obsluhy.
 3. Provozovatel vleku nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené zdravotními omezeními cestujícího.
 4. Před nástupem na vlek musí být personálu lanovky bez vyzvání sdělena zdravotní omezení cestujícího.

§ 4 Přeprava věcí

 1. Převážet s sebou batohy, příruční zavazadla, sportovní vybavení atd. je povoleno, pokud to nepředstavuje žádné nebezpečí pro další osoby nebo příslušný dopravní prostředek. Rozhodnutí o přepravě je na uvážení vedoucího provozu nebo obsluhy vleku.
 2. Zvířata nelze přepravovat.
 3. Je zakázáno přepravovat střelné zbraně, výbušné, snadno hořlavé, páchnoucí nebo žíravé látky, pokud se nejedná o osoby vykonávající úřední povinnosti nebo osoby s loveckým oprávněním. Vy nebo váš zaměstnavatel nesete veškerou odpovědnost za jakékoliv  škody vzniklé při přepravě těchto věcí.

§ 5 Vyloučení z přepravy / odebrání jízdenky

 1. Osoby, které představují riziko a ohrožují pořádek a bezpečnost střediska nebo cestujících, jsou vyloučeni z přepravy a mohou být vykázáni. Především mohou být vykázáni:
  1. osoby, které nedodržují platná zákonná ustanovení a přepravní podmínky nebo  kteří nedodržují pokyny zaměstnanců
  2. osoby, jejichž nevhodné chování ve frontě může neúnosně obtěžovat ostatní cestující nebo silně narušovat plynulý provoz a škodit zařízení lyžařského centra
  3. osoby, které nemají platné jízdenky nebo se přepravují na pas vydaný jiné osobě
  4. osoby, které svým (zdravotním) stavem nebo chováním ohrožují bezpečnost a pořádek nebo obtěžují veřejnost
  5. osoby, které vypadají opilí nebo omámení toxickými látkami
  6. osoby se sklonem k násilí nebo jsou-li rozhodnuti se do násilí zapojit – v tomto případě je vrácení jízdného vyloučeno
 2. Jízdenku lze natrvalo nebo dočasně odebrat osobám:
  1. které ohrožují bezpečnost zařízení
  2. které nerespektují příkazy, pokyny a zákazy
  3. které ohrožují zraněním nebo poškozují ostatní nedodržováním platných pravidel
  4. které nedodržují pokyny zaměstnanců zařízení
 3. Kromě odebrání skipasu je vyhrazeno právo nahlášení k trestnímu nebo správnímu řízení o pokutě.
 4. Provozovatel může využít svých domovských práv a vydat zákaz používání všech svých zařízení, budov a svých pozemků.

§ 6 Tarify a skipasy

 1. Používání zařízení je povoleno pouze osobám, pro které byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen v kontrolních pásmech bez vyzvání i na vyžádání předložit pro kontrolu jízdenku a nosit ji při sobě.
 2. Tarify jízdného jsou zveřejněné ve stanicích.
 3. Jízdenka je nepřenosná. Výjimky dle tarifu.
 4. Držitelé osobních časových jízdenek jsou povinni se prokázat občanským průkazem/pasem. Děti a dospívající musí prokázat svůj věk, pokud není možné věk jasně určit na základě jejich výšky. Povinnost prokázat svou totožnost platí také pro místní přepravované cestující.
 5. Nárok na slevy pro skupiny atd. existuje pouze v případě, že dorazili jako skupina a zaplatí jako skupina. Skupiny, které se shromáždí pouze v místě přepravy, nelze jako takové uznat. V případě pochybností musí cestující doložit nárok na snížení ceny jízdného.
 6. V případě ztráty částečně využité jednorázové nebo časové jízdenky, nebo bodové karty není možnost výměny a nebude poskytnuta žádná náhrada.
 7. Neexistuje právo nevyužité vstupenky  vyměnit nebo vrátit.
 8. Částečné úhrady vícedenních skipasů v případě úrazů při zimních sportech následují pouze po předložení lékařské zprávy o lyžařském úrazu a okamžitém odevzdání skipasu na prodejním místě jízdenek. Pro proplacení není rozhodující den nehody, ale den jeho odevzdání. Zde platí pravidlo, že použití lístku do 10.00 hod. nemá vliv na vrácení peněz, jeho hodnota se neredukuje. Rozsah náhrady je stanoven v tarifních předpisech.
 9. Údaje držitelů permanentek budou uloženy, dokud nebudou písemně odvolány.

§ 7 Podvodné použití karty – zvýšený poplatek za přepravu

 1. Cestující je povinen zaplatit zvýšený poplatek za přepravu, pokud:
  1. si nekoupil platnou jízdenku
  2. získal platnou jízdenku, ale nemůže ji během kontroly ukázat
  3. jízdenku bezprostředně po průchodu turniketem nebo kontrolou neznehodnotil nebo nenechal znehodnotit
  4. na požádání nepředloží jízdenku k ověření
  5. neoprávněně použil jízdenku nebo byl přistižen se zfalšovanou jízdenkou; vyhrazujeme si právo nahlásit to k trestnímu nebo správnímu řízení. Předpisy pod čísly 1.1 a 1.3 nevstoupí v platnost, pokud jízdenka nebyla vydána nebo znehodnocena z důvodů, za které cestující nenese odpovědnost.
 2. Zvýšený poplatek za přepravu podle odstavce 1. je dvakrát vyšší, než normální jízdné u této přepravy, nejméně však  € 75.-.
 3. V případě odstavce 1 č. 2 se zvýšený poplatek za přepravu snižuje na příplatek 20 EUR, pokud cestující doloží provozovateli lanovky do jednoho týdne ode dne zjištění, že byl ve stanovenou dobu držitelem platné jízdenky.
 4. Trestní  oznámení se podává pro podezření z podvodného plnění  (§ 265a StGB) resp. pro podezření z podvodu  (§ 263 StGB) na příslušnou policejní stanici.

§ 8 Osvobození od povinnosti přepravy

  Při událostech z vyšší moci, např. povětrnostní podmínky, stejně jako stávky, výluky, přerušení provozu nebo nepředvídatelné okolnosti, které mohou ovlivnit bezpečnost přepravy, dovolují odložit povinnost přepravy na dobu trvání omezení a přiměřenou dobu spuštění nebo ji vynechat z důvodu neodstranitelné závady nebo výpadku. V těchto případech nevzniká nárok na náhradu. Kromě toho také v případě špatného počasí, odjezdu, nemoci, zablokování jízd a selhání z technických nebo provozních důvodů nevzniká právo na náhradu. V případě špatného počasí může provozovatel upravit provozní dobu nebo mohou přepravní zařízení zůstat zavřená.

§ 9 Odpovědnost a náhrada škody 

 1. Provozovatel vleků nese odpovědnost v souladu s platnými a nezbytnými zákonnými ustanoveními, zejména zákona o odpovědnosti.
 2. Odpovědnost nese  lyžařské středisko Mitterfirmiansreut-Philippsreut pouze při úmyslném zavinění nebo velké nedbalosti pracovníků střediska, vedoucích zaměstnanců, brigádníků (včetně pomocných zaměstnanců).
 3. Cestující se zdravotními problémy používají lanovku na vlastní nebezpečí. Provozovatel vleků nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené zdravotním omezením přepravovaných osob.
 4. Zdravotní omezení cestujících, která mohou při používání lanovky nebo v případě záchrany představovat vlastní nebezpečí nebo nebezpečí pro jiné osoby, musí být bez vyzvání před zahájením jízdy nahlášena obsluze vleku.

§ 10 Ztráty

  Každý, kdo najde ztracenou věc v prostoru vleku a vezme ji k sobě, je povinen ji podle § 978 BGB (německý občanský zákoník) okamžitě předat personálu u vleku.

§ 11 Ochrana dat a videomonitoring 

 1. Za účelem zajištění bezpečnosti cestujících, provozu vleku a zamezení zneužití jízdenek jsou prostory vleků monitorovány kamerovým systémem. Shromažďování, zpracování, ukládání a používání osobních údajů cestujících probíhá s ohledem na předpisy o ochraně osobních údajů. Na tuto skutečnost upozorňují značky.
 2. Cestující souhlasí s kamerovým monitoringem a jeho záznamem. Záznam probíhá výhradně za účelem ochrany domácího provozního řádu a v zájmu bezpečnosti provozu. Pokud údaje pozbyly potřebného účelu, budou okamžitě smazány. Jsou dodržována příslušná ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů.
 3. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Údaje jsou zpracovány v souladu s právními požadavky obecného nařízení spolkového zákona o ochraně údajů a LDSG a budou okamžitě smazány, pokud pozbývají potřebného účelu.
 4. Další informace o zpracování údajů najdete v příslušných oznámeních, na pokladnách a na internetu. Máte-li jakékoliv dotazy, můžete kontaktovat našeho odpovědného referenta pro ochranu osobních údajů poštou na adrese:.

Máte-li jakékoliv dotazy, můžete kontaktovat našeho odpovědného referenta pro ochranu osobních údajů poštou na adrese:
Zweckverband Skizentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut
Datenschutzbeauftragter
Schlosssteig 1
94078 Freyung

§ 12 Promlčení

  Smluvní nároky o přepravě vyprší 3 roky po vzniku nároku. Jinak k promlčení dochází dle obecných zákonných ustanovení.

§ 13 Místo plnění a místo příslušnosti 

  Místem  plnění je sídlo Spolku lyžařského střediska  Skizentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut. Místem příslušnosti pro veškeré žaloby proti provozovateli vleku je sídlo Spolku lyžařského střediska  Mitterfirmiansreut-Philippsreut.

§ 14 Částečná neplatnost

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto přepravních podmínek byla zcela nebo částečně neúčinná nebo neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

 

  Mitterfirmiansreut-Philippsreut, Oktober 2020

Kann ich helfen?